Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży w sklepie internetowym Viagra.edu.pl, w tym sposób sprzedaży i zasady zawierania umów, a także przekazuje informacje o Sprzedającym oraz o prawach Konsumenta.

§ 1 Definicje

1. W regulaminie zostały użyte określenia, pod którymi należy rozumieć:

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawca – firma kurierska, której powierzono dostawę towaru zamówionego w sklepie internetowym Viagra.edu.pl

Konsument – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę w zakresie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą tej osoby (Konsument wg przepisów Kodeksu cywilnego).

Nabywca – osoba będąca Konsumentem, która dokonuje zakupów w sklepie internetowym Viagra.edu.pl.

Portal – strona internetowa viagra.edu.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca zajmuje się sprzedażą oferowanych przez siebie towarów.

Regulamin – niniejszy Regulamin, opracowany zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep – sklep internetowy Viagra.edu.pl, zajmujący się sprzedażą m.in. wyrobów medycznych, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://viagra.edu.pl

Sprzedawca – podmiot prowadzący sprzedaż w Sklepie – przedsiębiorstwo Viagra.edu.pl

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową Viagra.edu.pl – w celach zakupowych lub informacyjnych.

Towar – produkt, który Nabywca zamawia w sklepie internetowym.

§ 2 Warunki ogólne

1. Nabywca i Użytkownik sklepu internetowego Viagra.edu.pl zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu.

2. Aby złożyć zamówienie w Sklepie, Nabywca musi posiadać komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu oraz zainstalowaną przeglądarką. Sprzedawca dokłada starań, aby ze Sklepu mogli korzystać użytkownicy wszystkich dostępnych przeglądarek.

3. Każdy Towar dostępny w Sklepie posiada opis produktu – służy on celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Nie zastępuje porady lekarza ani farmaceuty. Przed użyciem zakupionego leku należy zapoznać się z ulotką lub poradzić się lekarza.

§ 3 Składanie zamówień

1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto – zawierają podatek VAT.

2. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Zamówienia realizowane są na rzecz Konsumentów.

3. O koszcie przesyłki Nabywca zostaje poinformowany w momencie składania zamówienia.

4. Aby złożyć zamówienie, należy kliknąć w wybrany produkt, wybrać ilość sztuk i wcisnąć „Zamów”. W celu dokonania zakupu Nabywca musi posiadać aktywny adres e-mail. W formularzu zamówienia należy podać dane do wysyłki, w tym adres i numer telefonu odbiorcy.

5. Ze względu na specyfikę oferowanego produktu, Sprzedawca pakuje towar w dyskretne kartoniki po paskach wybielających.

6. Z chwilą realizacji zamówienia dane osobowe Nabywcy są usuwane z bazy.

§ 4 Dostawa

1. Dostawa towaru realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Zamówienia składane przed godziną 12.00 realizowane są tego samego dnia. Natomiast złożone po południu – następnego dnia roboczego. Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą. Nabywca potwierdza zawartość zamówienia i znajomość Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku „Zrealizuj zamówienie”.

§ 5 Płatność

1. Sklep Viagra.edu.pl realizuje płatności wyłącznie za pobraniem.

2. Opłata za towar następuje z chwilą przyjęcia przesyłki kurierskiej.

§ 6 Wysyłka zamówienia

1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.

2. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 2 dni roboczych.

3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Nabywcy zamówiony towar bez wad, w oryginalnych opakowaniach.

§ 7 Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady dostarczonego towaru Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji.

2. Regulacje dotyczące udzielania reklamacji na podstawie gwarancji lub rękojmi znajdują się w Kodeksie cywilnym.

3. Reklamacje należy składać drogą e-mailową lub listowną, na adres podany w § 9 Regulaminu.

4. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie przedstawienie reklamowanego towaru, Nabywca zobowiązuje się dostarczyć go na adres określony w § 9 Regulaminu. Koszt dostawy ponosi Sprzedawca.

5. Nabywca korzystający z rękojmi ma do wyboru:

 • Złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny

 • Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (przy wadzie istotnej)

 • Żądanie wymiany towaru na wolny od wad

 • Żądanie usunięcia wady

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni roboczych.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

2. O odstąpieniu od umowy Nabywca informuje Sprzedawcę w formie pisemnej. W tym celu wysyła oświadczenie na adres korespondencyjny lub e-mailowy sprzedawcy, podany w § 9 Regulaminu.

3. Nabywca ponosi koszty bezpośrednie zwrotu towaru.

4. Sprzedawca kontaktuje się z Nabywcą w celu poinformowania o adresie zwrotu.

5. Po otrzymaniu towaru, Sprzedawca zwraca Nabywcy poniesione przez niego koszty, w tym koszt przesyłki, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

6. Zwrot kosztów następuje niezwłocznie. Nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Nabywcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

7. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Konsumentom.

§ 9 Kontakt ze Sprzedającym

1. Sprzedający udziela informacji o towarze, zamówieniach i dostawie drogą telefoniczną, e-mailową lub listownie:

Telefon: 507 214 973

E-mail: [email protected]

Adres korespondencyjny:

8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w Sklepie jest Sprzedawca – Viagra.edu.pl

2. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

3. Sklep wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).

4. Dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin został opracowany w zgodzie z wszelkimi przepisami prawa. Nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązujących praw Konsumenta.

2. Umowa zawierana jest wyłącznie na czas realizacji zamówienia.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do podmiotu innego niż Konsument.

4. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów, sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy ze względu na adres siedziby Sprzedawcy.

Zobacz leki na potencje